КОМПЕТЕНТНОСТ И ДОПРИНОС СТРУЧНОГ САРАДНИКА КРОЗ ПРИКАЗ „УЗИМАЊА ЈЕДНОГ КРОЈА“

Апстракт: У раду користимо метафору „шнита за шивење“ и урањамо у „узимање једног кроја“. Шнит нам је документ Стандарди компетенција стручног сарадника и његовог професионалног развоја, а крој је физичка средина. Водећи се питањем на које све начине стручни сарадник може да допринесе у креирању инспиративне физичке средине за учење деце, укрштамо конкретна знања, умења и вредности и позивамо сручне сараднике на преиспитивање своје улоге и активно учешће.

Кључне речи: стручни сарадник, инспиративна физичка средина, активно учешће, допринос

„Организуј и креирај простор у коме се играм и истражујем тако да ми омогућава да лакше изражавам своје мисли и осећања, да сарађујем са другима, да правим изборе, да тестирам идеје и материјале, да стварам и будем креативан, да стичем вештине, да будем радознао, независан, да откривам, да решавам проблеме и истрајем у суочавању са потешкоћама и неизвесностима.“ 

Aistear, ирски програм ПВО

Документ Стандарди компетенција стручног сарадника и његовог професионалног развоја садржи смернице за развијање компетентности стручног сарадника које су дате кроз области у оквиру којих се конкретизују компетенције тј.  знања, умења и вредности. Овај документ представља значајан референтни оквир за преиспитивање самих компетенција стручног сарадника и за планирање његовог професионалног развоја. У приказу овог рада ослањамо се на документ и анализирамо како у грађењу одређеног сегмента рада предшколске установе стручни сарадник може да доприносе узимајући у обзир све области компетентности његове професије. 

У циљу истицања односа између документа и доприноса стручног сарадника у једном сегменту рада предшколске установе, сам документ сликовито поредимо са шнитом за кројење јер шнит са свим шематским приказима и симболичким подацима (бројевима, линијама) садржи јасне смернице за преузимање свих понуђених кројева, док за усмеравање на један сегмент рада користимо метафору „узимања кроја“. У циљу конкретнијег приказа потенцијалних начина учешћа стручног сарадника бавимо се једном од димензија васпитно-образовног рада, а то је физичка средина за учење.

У раду крећемо од претпоставке да стручни сарадник увиђа и разуме значај инспиративне физичке средине за дечје учење и трагамо за тим како у оквиру свих области компетентности он може да узме учешће и доприноси креирању инспиративне физичке средине у установи у којој раде.

Област: Стратешко планирање за креирање инспиративне физичке средине

Неопходна знања: Стручни сарадник познаје документа и литературу предшколског васпитања и образовања и образовне политике која се баве физичком средином у ПУ: Основе програма, Приручник о уређењу простора вртића Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности ПУ, Каталог намештаја и опреме-МП…

Умења: Стручни сарадник дата документа и литературу користи у креирању докумената установе кроз осмишљавање корака нпр. у оквиру Годишњег плана: планирање пренамене и реконструкције постојећег намештаја, дефинисање приоритета за набавку материјала и опреме, израда акта који усаглашава санитарне захтеве у установи са карактеристикама инспиративне средине за учење, динамика ангажовања техничке службе, успостављање сарадње са појединим организацијама у циљу набавке рестлова. На основу праћења планираних активности, увремењено, у току процеса ревидира план или предлаже додатне активности. Дата знања уједно користи за рад стручних органа нпр. у оквиру рада Тима за самовредновање заједно са колегама процењује квалитет физичке средине у установи: доступност материјала и начини њиховог коришћења у игри и истраживању, структурирање простора у вртићу или да формира одређену базу података како би се правили планови уређења физичке средине за установу и поједине објекте. 

Вредност „позитивно лидерско деловање“ која је дата у овој области компетентности препознаје стручног сарадника као неког ко у установи има водећу улогу у процесу развоја установе, стварајући прилике да се његово деловање остварује уз пуно учешће и усклађивање целокупног колектива.

Област: Сарадња и заједништво

Неопходна знања: Познаје знања о стратегијама развијања културе „заједнице учења“, разуме утицај културе установе (вредности, устаљени обрасци, навике, организациона питања, иницијативе) на квалитет физичке средине у вртићима. Познаје природу и карактеристике партнерских односа.

Умења: Успоставља сарадњу са васпитачима и другим колегама у установи, породицом и локалном заједницом у циљу међусобне подршке, смислене сарадње и доприноса у креирању инспиративне физичке средине за учење: 

  • Са другим стручним сарадницима и директором: успоставља заједничко разумевање значаја физичке средине за дечје учење (улога физичке средине у в-о раду, подстицајно физичко окружење, уређење заједничких унутрашњих и отворених простора вртића, набавка и сортирање материјала у објекту, преиспитивање времена и начина боравка деце у просторима изван соба, питање ротирања соба, смештања јаслених група, уређење ненаменских објеката и сл.); договара приступ у креирању инспиративне физичке средине (који су ослонци из досадашње праксе, које конкретне акције покрећемо: нпр. ове године се посвећујемо формирању просторних целина у свим објектима); договара начине подршке различитих профила стручних сарадника; синхронизује подршку стручне службе у објектима и усаглашава улогу директора (како би могао/требао да допринесе).
  • Са васпитачима: заједнички анализира докумената и преиспитује квалитет физичке средине у објектима, осмишљава начине подршке установе развијању реалног програма са акцентом на физичкој средини, иницира заједничке акције у унутрашњим и отвореним просторима вртића.
  • Са породицом: појашњава значај физичке средине за дечје учење, нпр. улога неструктурираног материјала у циљу подстицања заједничког разумевања (састанци, брошуре), креира простор у заједничким просторима вртића за породицу и игру и истраживање са децом, континуирано подстиче могућности за сарадњу, учешће и допринос саме породице у уређењу физичке средине вртића.
  • Са локалном заједницом: истражује капацитете понуде у локалу за набавку материјала и опреме и успоставља контакт (иницирање потписивања меморандума о сарадњи са појединим фирмама и организацијама за континуирану набавку средстава и материјала који за њих немају економску вредности (рестлови) а значајни су за рад са децом – ЕПС: колутови за навијање каблова, штампарије: делови картона, фолија и сл.); организује састанке или скупове на којима се презентује програм ПВО а у циљу остваривања контаката и иницирање акција које доприносе креирању инспиративне физичке средине у вртићу али и изван њега (сарадња са породицом и локалом у циљу очувања или богаћења места за игру и истраживање у локалу); истражује потенцијале локала као места за игру и истраживање деце.

Култура заједништва се издваја као кључна вредност у оквиру које би стручни сарадник требао да успоставља сарадњу са запосленима у предшколској установи али и изван ње.

Област: Развијање рефлексивне праксе предшколске установе

Неопходна знања: Стручни сарадник примењује истраживања и технике самовредновања, разуме значај спровођења истраживања и учења кроз акцију као делотворне начине за стицање нових увида о пракси и покретање промене у њој.

Умења: Стручни сарадник организује размене са васпитачима у циљу постизања заједничког разумевања о значају и улози физичке средине за дечје учење (кроз анализу литературе и примера из праксе); креира различите инструменте за процену квалитета физичке средине: процена структуре, карактеристика, доступности и начина коришћења материјала, коришћења заједничких простора (унутрашњих и отворених); креира базу примера из установе и примера добре праксе из других установа/интернета; позива на преиспитивање постојеће праксе кроз покретање акција уређења физичке средине у јаслама и вртићима (формирање просторних целина, уношење материјала, промене у заједничким просторима и сл.). Стручни сарадник се активно укључује и координира овим процесима, повезује се са другим сарадницима, колегама, истраживачима, вртићима добре праксе и промишља о потенцијалним пројектима који могу да допринесу креирању инспиративне физичке средине у његовој установи.

Вредност: Рад на физичкој средини се не остварује једнократно. Навике и отпори васпитача, (не)расположива средства, мотивација запослених за другачију врсту ангажовања успоравају овај процес али чак и да није тако, да имамо најбоље услове за рад, питање везе квалитета физичке средине и квалитета учења деце треба да буде питање свакодневне праксе и истраживања у оквиру ње. Због тога је у раду на физичкој средини потребно приступити континуирано, кроз рефлексију и кроз рад на успостављању колективног власништва тима вртића/установе над променом у овом сегменту праксе.  

Област: Развијање квалитета реалног програма

Неопходна знања: Стручни сарадник разуме концепцију Основа програма и зашто да начине подршке васпитачима у развијању програма са саветодавног и подржавајућег усмерава ка конкретном учешћу и доприносу.

Умења: Свој рад са васпитачима стручни сарадник заснива на концепцији Основа програма. Приступ раду на инспиративној физичкој средини може да буде засебан али је и неодвојив од бавења подршком добробити, квалитетом учења у вртићу, начинима подстицања вршњачке заједнице, документовањем програма, видовима додатне подршке деци, начинима учешћа породице и сл. У зависности од квалитета физичке средине у појединим објектима али и од разумевања васпитача о њеном значају за грађење односа и подстицања учења, стручни сарадник прави план подршке размишљајући о подстицању дубљег разумевања праксе и о свом непосредном учешћу. Заједно са васпитачима: анализира улогу физичке средине у програму-некад и сад, анализира доступну литературу и примере из праксе, покреће акције структурирања простора и уношења материјала, проналази аутентичнa решења за усклађивање игре и истраживања са рутинама у собама, преиспитује начине подршке васпитача различитим начинима изражавања деце у просторним целинама, анализира и усмерава на грађење простора у складу са карактеристикама физичке средине, истиче улогу простора за истраживање одређене теме/пројекта, иницира заједничке акције за уређење заједничких простора уз вођену рефлексију о томе шта су дате промене донеле.

Сваки профил стручног сарадника узима учешће и доприноси пре свега из позиције стручног сарадника, а потом и из позиције сарадника за специфичну област: педагогију, психологију, физичко, музичко, ликовно и језичко изражавање деце. Поред договора на нивоу тима стручних сарадника, потребно је видети и како сваки профил на основу специфичних знања која поседује може додатно да допринесе. Тако на пример, стручни сарадник за физичко може да се бави везом простора и истраживања телом; да у односу на физички аспект увиди и истакне предности структурирања простора или коришћења различитих нивоа простора (нпр. степеник за дохватање одређене играчке, тунел за провлачење до простора за осаму, качење појединих лопти или предмета за спуштање и подизање или истезање саме деце); да подстиче истраживање могућности за различита кретања у свим просторима вртића и коришћење свих расположивих простора унутар вртића и отворених простора; али и да истиче проблеме које производи несклад између већег броја деце у односу на димензије соба у којима највише бораве.

Вредност: Подршка стручног сарадника у развијању реалног програма треба да буде континуирана, планска и вођена. Они познају праксу васпитача у својој установи и проналазе најадекватније начине како да се поједине новине имплементирају, водећи рачуна о свим снагама и слабостима колектива и градећи са васпитачима аутентичне приступе и решења у циљу развијања праксе вртића као места заједничког живљења.

Област: Властито професионално деловање и развој

Неопходна знања: Стручни сарадник треба да поседује, преиспитује и континуирано развија знања у оквиру предшколског васпитања и образовања, образовне политике, своје стручне области и у односу на захтеве професије стручног сарадника. 

Умења и вредности: Улога стручног сарадника у установи је веома значајна и комплексна. Са једне стране умножавају се захтеви који се поставају пред ову професију, а са друге стране сведоци смо и различитих приступа у раду самих стручних сарадника. 

Узимајући у обзир да је кључна вредност за професионално деловање и развој професије стручног сарадника критичко-рефлексивни однос према властитој пракси, у овом раду, истицањем конкретних начина учешћа и доприноса стручног сарадника у грађењу инспиративне физичке средине нудимо материјал за процену и идеје за развијање праксе стручног сарадника. 

Свесни да је „узимање једног кроја“ само део једне шире слике, унапред се радујемо свим другим „кројачким“ подухватима у освајању ове професије.

Литература

Aistear, The Early Childhood Curriculum Framework. (2009) Principles and Themes, NCCA, Ireland

Breneselović, D., Krnjaja Ž., Backović, S. (2022), Vodič za uređenje prostora u dečjem vrtiću, Beograd, MPNTR.

Krnjaja, Ž., Purešević, D. (2020). Participacija pedagoga u promeni kulture dečjeg vrtića“, Radulović, L., Milin, V., Ljujić, B. (ur.) Participacija u obrazovanju-pedagoški (p)ogledi-Zbornik radova (st.) Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju i Pedagoško društvo.

Pravilnik o Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja Službeni glasnik Republike Srbije 16/2018.

Pravilnik o Standardima kompetencija stručnog saradnika i njegovog profesionalnog razvoja 3/2021.

Сандра Бацковић, саветник координатор, ЗУОВ, Београд

У СУСРЕТ XVI СТРУЧНИМ СУСРЕТИМА