Друштво стручних сарадника предшколских установа Србије је основано 23. априла 2004. године. Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије је назив који је усвојен 14. априла 2011. год.

О УДРУЖЕЊУ

Удружење стручних сарадника  и сарадника предшколских установа Србије јеструковно, нестраначко, невладино и непрофитабилно удружење грађана који обављају послове стручних сарадника (педагози, психолози, логопеди и др.) и сарадника у предшколским установама Србије.

Циљеви и задаци Удружења су:

 •  афирмација професије стручног сарадника и сарадника,
 •  афирмација и унапређивање делатности предшколског васпитања и образовања,
 •  допринос стручном усавршавању својих чланова,
 •  допринос професионалном развоју својих чланова,
 •  старање о правовременом и потпуном информисању својих чланова о свим актуелним питањима професије и делатности,
 •  рад на јачању тимског приступа у професионалном раду,
 •  развијање  сарадње са другим владиним и неваладиним организацијама, струковним удружењима и другим струковним удружењима која се баве васпитањем и образовањем,
 •  заштита интереса стручних сарадника у предшколским установама.

Удружење ради остваривања својих циљева може да обавља следеће делатности:

 •  организује стручне скупове, семинаре, саветовања и друге облике стручног усавршавања у областима свог професионалног деловања,
 •  уводи, креира, примењује, прати и вреднује предшколске васпитно -образовне и  друге програме и пројекте, покреће, подржава и реализује акциона и друга истраживања у области предшколског васпитања и образовања,
 •  креира,  публикује и преводи приручнике, часописе, брошуре, књиге за децу и одрасле, играчке, образовна средства и материјале,
 •  у складу са законом, сарађује са научним и стручним институцијама, организацијама и удружењима у земљи и иностранству, која се баве истом и сличном делатношћу и имају сличне циљеве.

Наведене делатности Удружење може обављати само ради остваривања циљева из овог Статута, односно само за потребе својих чланова.

Чланство

Чланом Удружења постаје се потписивањем приступнице. Пријем нових чланова обавља Управни одбор Удружења.Чланови Удружења су  организовани по територијалним центрима Удружења и то: “Центар Београд” који обухвата територију града Београда, “Центар Нови Сад, који обухвата територију Војводине, и центар “Ниш”, који обухвата територију Србије без Београда. Седиште Удружења је у Београду, у улици: Коперникова 12, Општина Палилула.Чланови Удружења могу бити и стручни сарадници и сарадници који су обављали послове стручних сарадника и сарадника у предшколским установама Србије,  а сада раде друге послове или су у пензији.