Стандарди квалитета рада предшколских установа

1. Предшколски програм, годишњи план и развојни план

1.1. Документи установе пружају основ за оптималан развој предшколске установе.

1.1.1. Документи установе сачињени су  у складу са прописима.
1.1.2. Документи установе међусобно су  усклађени.
1.1.3. У документима су видљиве специфичности и особености делатности предшколске установе.
1.1.4. У развојном плану постојe  јаснe мисија и визија којe покрећу развој установе.

1.2. Садржај документа обезбеђује подршку за потребе деце и њихових породица.  

1.2.1. У документима предшколске установе планиране су  активности  за пружање  подршке деци и породици.
1.2.2. На основу испитаних потреба деце, родитеља и постојећих ресурса нуде се посебни и специјализовани програми којима се повећава обухват деце.
1.2.3. У ГП предшколске установе наведене су одговорности, динамика и начин реализације Програма заштите деце од насиља, занемаривања и злостављања.

1.3. Све интересне групе учествују у осмишљавању и реализацији програма и планова.  

1.3.1. Представничка група свих заинтересованих страна у заједници учествовала је у припремању докумената предшколске установе.
1.3.2. Постоји  општа сагласност о садржају програма и планова.
1.3.3. Припремање докумената заснива се на заједничкој квалитативној анализи остварености планираних активности и приоритета.
1.3.4. Представници свих заинтересованих група доприносе унапређивању квалитета планова и програма.

2. Васпитно-образовни рад 

2.1. План васпитно-образовног рада групе је основа за оптимално напредовање у учењу и развоју детета.  

2.1.1. Циљеви и задаци су постављени у складу са подацима систематског посматрања, уоченим интересовањима, потребама деце и вредновању васпитно-образовног процеса.
2.1.2. Планирани задаци и  активности уважавају различите стилове и форме учења детета.
2.1.3. Васпитач планира средину за учење водећи рачуна о различитим типовима активности и различитим изворима садржаја користећи ресурсе локалне заједнице.

2.1.4. Васпитач планира остваривање циљева васпитно-образовног рада на принципима интегрисаног учења током читавог дана.

2.1.5. У сарадњи са децом и родитељима планирају се различити мањи пројекти, на нивоу групе, вртића.

2.1.6. Програмирање васпитно-образовног рада је документовано – документација је доступна и користи се.

2.1.7. У план су интегрисане језичке и културолошке специфичности деце у групи.

2.1.8. Индивидуални образовни план је интегрисан у план рада групе.

 

2.2. Игре и активности одговарају на потребе и интересовањa деце. 

2.2.1. Игре и активности одговарају актуелним потребама, интересовањима и способностима детета и подстичу  даљи развој и учење.
2.2.2. Дете има прилику да бира и учествује у различитим играма (симболичка игра, игре улога, конструкторске, игре с правилима, кооперативне…).

2.2.3. Учење деце одвија се кроз различите типове активности (истраживачко-сазнајне, изражајно-стваралачке, друштвене, животно-практичне…).

2.2.4. Непосредна дешавања и животне ситуације деце представљају изворе садржаја у васпитној групи.

2.2.5. Игре и активности деце осмишљене су на принципима интегрисаног и кооперативног учења.

 

2. 3. Физичка средина подстиче учење и развој деце. 

2.3.1. Расположив простор вртића (унутрашњи и спољашњи) осмишљен је и користи се као средина за учење и развој.

2.3.2. Простор омогућава активности у малим групама, окупљање целе групе, као и осамљивање деце.

2.3.3. Материјали (игровни, природни, реквизити…) уредно су сложени, комплетирани и употребљиви, доступни, класификовани и означени.

2.3.4. У мењању и обогаћивању средине за учење и развој учествују деца, родитељи и васпитачи.

2.3.5. Средина за учење (материјали, продукти, панои…) рефлектује актуелна дешавања и васпитно-образовни процес (пројекте, теме).

 

2.4. Социјална средина подстиче учење и развој деце. 

2.4.1. У групи се негује позитивна атмосфера, спонтана и отворена за комуникацију.

2.4.2. Васпитач правовремено и примерено реагује на различита емоционална изражавања и специфичне реакције сваког детета.

2.4.3. Код деце се подстиче уважавање различитости.

2.4.4. У групи се поштују правила понашања која су заједно договорили васпитачи и деца.

2.4.5. Стварају се прилике за интеракцију деце са децом различитих узраста и са одраслима.

2.4.6. Васпитач уважава предлоге и идеје деце у процесу планирања дневних активности.

 

2.5. У установи се тимски стварају оптимални услови за адаптацију деце.

2.5.1. План адаптације прави се у сарадњи са родитељима пре поласка детета у вртић.
2.5.2. Родитељима се пружа правовремена стручна подршка.
2.5.3. Током процеса адаптације родитељи су непосредно укључени у рад васпитне групе.

3. Дечји развој и напредовање

3.1. Праћење напредовања деце у развоју и учењу у основи је процеса васпитно-образовног рада.

3.1.1. У процесу праћења јасно су дефинисани циљеви и начини њиховог остваривања.
3.1.2. Систематско праћење је у функцији програмирања васпитно-образовног процеса.
3.1.3. Развој и напредовање деце прати се у различитим активностима и ситуацијама.
3.1.4. Родитељи су укључени у процес праћења и документовања дечјег развоја.
3.1.5. Родитељи се квартално информишу о дечјем напредовању и пружају им се на увид дечји радови и остала документација о детету.

3.1.6. Анализа добијених података и процена напредовања резултат је тимског рада.

 

3.2. Деца су мотивисана и активно укључена у игре и активности.

3.2.1. Заједничку делатност карактерише партнерски однос дете – васпитач, где се смењују иницијатива детета и иницијатива васпитача.

3.2.2.Васпитачи и деца заједно учествују у истраживању и решавању различитих проблема.

3.2.3. Васпитачи доприносе развијању дечје игре и активности.

3.2.4. Дете има могућности да се игра самостално, са другом децом, уз учешће и подршку одраслих.

3.2.5. У игри и активностима дете и васпитач преузимају различите улоге (партнер, модератор…).

3.2.6. Дете је укључено у процес документовања сопственог развоја. 

3.3. Деца остварују напредак у развоју и учењу.

3.3.1. Процена напредовања у развоју и учењу заснована је на анализи података добијених посматрањем, праћењем детета и увидом у разноврсну документацију.

3.3.2. Процена напредовања деце којој је потребна додатна васпитно-образовна подршка врши се  на основу  педагошког профила.

3.3.3. Процена напредовања је у функцији индивидуализације  васпитно-образовног рада.

3.3.4. Деца, укључујући и децу којој је потребна додатна васпитно-образовна подршка, остварила су напредак у различитим областима развоја.

3.3.5. О дечјем напредовању у развоју и учењу постоји разноврсна документација.

 

4. Подршка деци и породици 

4.1. Предшколска установа је сигурна и безбедна средина.

4.1.1. Анализа ризика у установи и непосредном окружењу је основа за обезбеђивање сигурне и безбедне средине.

4.1.2. У предшколској установи се организују превентивне активности које доприносе безбедности у установи.

4.1.3. У предшколској установи функционише мрежа за решавање различитих врста насиља и заштите права детета.

4.1.4. Предшколска установа обезбеђује различите начине информисања и подучавања родитеља и запослених са циљем заштите права детета.

 

4.2. Предшколска установа осигурава да потребе деце и породице буду задовољене.

4.2.1. Установа примењује критеријуме за упис деце који су у складу са законском регулативом.

4.2.2. У установи постоји и спроводи се програм превентивно-здравствене заштите деце.

4.2.3. У установи постоји и спроводи се програм социјалне заштите деце.

4.2.4. Установа обезбеђује уравнотежену исхрану која одговара потребама деце предшколског узраста.

 

4.3. Предшколска установа подржава учење и развој детета кроз пружање подршке породици.

4.3.1. У установи се реализује програм сарадње са породицом којим су предвиђени различити облици и нивои сарадње.

4.3.2. Установа предузима мере за редовно похађање предшколског програма, посебно деце из осетљивих група.

4.3.3. Установа обезбеђује стручну подршку  породици  са циљем унапређивања родитељских компетенција.

4.3.4. У установи се примењују принципи индивидуализације у раду са децом и породицом.

4.3.5. На нивоу васпитне групе остварују се различити начини и облици међусобног информисања о развоју и напредовању деце.

4.3.6. На нивоу васпитне групе остварују се разноврсни начини укључивања родитеља.

 

5. Етос

5.1. У предшколској установи поштују се права детета и одраслих и негује клима поверења.

5.1.1. Сви подаци се пажљиво чувају и прикладно размењују уз поштовање поверљивости.

5.1.2. Права других и њихова приватност се поштују.

5.1.3. У предшколској установи се, ради обезбеђивања права на приватност, користи посебан простор за индивидуалне разговоре.

5.1.4. Примењује се активна политика против насиља и и дискриминације  у установи и локалној заједници.

5.1.5. Деца и васпитачи учествују у различитим манифестацијама а на основу процене и заштите интереса деце коју доноси педагошки колегијум.

5.2. Предшколска установа подржава и промовише квалитетан васпитно-образовни рад.

5.2.1. Промоција вртића и његов углед израз су заједничког ангажовања запослених.

5.2.2. Васпитачи, стручни сарадници и сарадници презентују примере добре праксе у установи и ван ње.

5.2.3. Установа израђује информативне и едукативне материјале.

5.2.4. Рад установа се презентује у различитим медијима.

 

5.3. У предшколској установи негује се клима  припадности и заједништва. 

5.3.1. У предшколској установи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано понашање и одговорност свих.

5.3.2. У личним обраћањима свих у предшколској установи видљиво је међусобно уважавање, поверење, толеранција.

5.3.3. За дискриминаторско понашање у предшколској установи предвиђене су мере и санкције.

5.3.4. У предшколској установи функционише систем редовног информисања родитеља о активностима и делатностима установе.

5.3.5. За новопридошло особље примењује се систем пружања помоћи у прилагођавању на нову средину.

 

5.4. У предшколској установи је развијена сарадња на свим нивоима. 

5.4.1. У предшколској установи је организована сарадња и међусобна информисаност између руководећих, стручних и саветодавних органа.

5.4.2. У установи се тимски реализују различите врсте активности.

5.4.3. У предшколској установи постоји стална сарадња и размена искустава између објеката.

5.4.4. Предшколска установа остварује сарадњу са основним школама на нивоу објеката/групе.

5.4.5. Предшколска установа реализује сарадњу са различитим институцијама (културним, образовним…) у циљу остварења програмских циљева.

 

6. Организација рада и руковођење 

 

6.1. Рад  предшколске установе организован је делотворно и ефикасно.  

6.1.1. Директор обезбеђује несметано одвијање процеса рада установе.

6.1.2. Постоји јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима одговорности.

6.1.3. Руководилац у складу са својим надлежностима поставља јасне захтеве запосленима у вези са задатком /очекиваном променом у раду/.

6.1.4. Задужења запослених у установи равномерно су распоређена.

6.1.5. Формирани су стручни органи и тимови у складу са компетенцијама запослених.

6.1.6. Развијен је систем информисања о свим важним питањима из живота и рада установе.

 

6.2. Руковођење на свим нивоима у функцији је унапређивања рада установе. 

6.2.1. Директор ефикасно руководи васпитно-образовним већем и педагошким колегијумом.

6.2.2. Директор укључује запослене у процес доношења одлука.

6.2.3. Руководилац објекта благовремено предузима одговарајуће мере за решавање свакодневних проблема, у складу са својим надлежностима.

6.2.4. У процесу доношења одлука директор уважава предлоге савета родитеља  који унапређују рад установе.

6.2.5. Руководиоци, у складу са надлежностима, користе различите начине за мотивисање запослених.

6.2.6. Директор подстиче континуирано стручно усавршавање запослених у установи.

 

6.3. У установи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада.

6.3.1. Директор планира и остварује инструктивни увид и надзор у свим сегментима рада установе.

6.3.2. Стручни сарадници планирају и остварују педагошко-инструктивни рад у установи.

6.3.3. Рад стручних органа у установи у функцији је праћења и подстицања развоја и напредовања деце.

6.3.4. Директор предузима мере за унапређивање васпитно-образовног рада на основу резултата праћења и вредновања.

6.3.5. Директор учествује у раду стручних тимова.

6.3.6. Тим за самовредновање континуирано остварује самовредновање рада установе.

 

6.4. Лидерско деловање директора доприноси развоју установе. 

6.4.1. Директор се професионално односи према раду.

6.4.2. Директор указује поверење запосленима и уважава њихове компетенције.

6.4.3. Директор показује отвореност за промене и подржава иновације.

6.4.4. Директор планира лични професионални развој на основу самовредновања свог рада.

6.4.5. Директор развија сарадњу са другим установама, организацијама и локалном заједницом. 

 

6.5. Ритам живљења прилагођен је потребама деце.

6.5.1. Распоред дневних активности прилагођен је узрасним карактеристикама и индивидуалним потребама деце.

6.5.2. Уважавају се индивидуалне разлике међу децом у погледу културолошких, здравствено-хигијенских навика, потреба за храном и сном.

6.5.3. Постоји равнотежа активнијих и мирнијих периода током дана, без ситуација чекања и празног хода.

6.5.4. Свакодневно се организују активности деце на отвореном простору.

 

7. Ресурси 

7.1. У предшколској установи обезбеђени су потребни људски ресурси.  

7.1.1. У предшколској установи је запослен потребан број васпитача и стручних сарадника и сарадника у односу на број деце.

7.1.2. Васпитно-образовно особље има прописане квалификације.

7.1.3. Број осталих запослених у складу је са прописима.

7.1.4. Квалификације осталих запослених су одговарајуће.

7.1.5. Предшколска установа у своје активности укључује стажисте и волонтере.

 

7.2. Људски ресурси су у функцији квалитета рада предшколске установе. 

7.2.1.  План предшколске установе за даљи професионални развој утемељен је на редовном самовредновању.

7.2.2.  Запослени се стручно усавршавају у складу са годишњим планом стручног усавршавања.

7.2.3.  Запослени примењују новостечена знања из области у којима су се усавршавали.

7.2.4.  Приправници се уводе у посао у складу са програмом увођења приправника у посао.

7.2.5.  Васпитачи и стручни сарадници тимским радом доприносе унапређивању квалитета васпитно-образовног рада.

7.2.6.  Васпитно особље на основу самоевалуације унапређује професионално деловање.

 

7.3. У предшколској установи су обезбеђени/постоје материјално-технички ресурси (простор, опрема и дидактичка средства).  

7.3.1. Предшколска установа располаже простором за рад у складу са нормативом.

7.3.2. Простори предшколске установе задовољавају здравствено-хигијенске услове.

7.3.3. Простор предшколске установе опремљен је у складу са нормативом.

7.3.4. Предшколска установа је опремљена потребним дидактичким средствима за реализацију квалитетног васпитно-образовног рада.

7.3.5. Простор је уређен тако да одговара потребама деце свих узраста.

 

7.4. Материјално-технички ресурси предшколске установе користе се функционално.  

7.4.1. Материјално-технички ресурси су у функцији остварења циљева васпитања и образовања.

7.4.2. Дидактичка средства се користе у циљу постизања квалитета васпитно-образовног рада.

 

Преузми у ПДФ формату