• Председник Скупштине

Председник Скупштине бира се из редова чланова Удружења на период од 3године са могућношћу поновног  избора. (прочитај више…)

Надлежности Председника Скупштине:

  • стара се о непосредној реализацији програма рада Удружења,
  • стара се о материјалном пословању Удружења,
  • стара се о законитости и јавности рада Удружења,
  • ради на остваривању задатака Удружења и извршавању одлука Скупштине,
  • координира рад представника Центара,
  • припрема седнице Скупштине,
  • предлаже измене и допуне Статута Удружења,
  • као и извештаје о раду Удружења,
  • решава и друга питања по овлашћењу Скупштине.

 

 • Председници Центара  Удружења

Председник Центра Удружења бира се из редова чланова Удружења на период од3 године са могућношћу поновног  избора. (прочитај више…)

Председник Центра  Удружења обавља следеће дужности:

 • непосредно брине о спровођењу одлука Скупштине и Управног одбора у Центру
 • остварује сарадњу са друштвеним организацијама, заједницима, удружењима грађана, фондовима и свим другим правним лицима на територији свог Центра
 • сарађује са стручним консултантом
 • стара се  законитости и јавности рада Центра
 • подноси предлоге Програма рада Центра
 • као и извештаје о раду Центра
 • врши и друге послове у складу са Статутом и одлукама Управног одбора
 • Стручни консултант

Стручни консултант бира се из редова чланова Удружења на период од 1 године са могућношћу поновног  избора. (прочитај више…)

Надлежности Стручног консултанта су:

 • утврђује годишњи програм рада Друштва,
 • уводи, креира, примењује, прати и вреднује предшколске васпитно образовне и  друге програме и пројекте, покреће, подржава и реализује акциона и друга истраживања у области предшколског васпитања и образовања,
 • креира,  публикује и преводи приручнике, часописе, брошуре, књиге за децу и одрасле, играчке, образовна средства и материјале,
 • координира стручни  рад представника Центара,
 • предлаже измене и допуне статута Удружења,
 • као и извештаје о стручном раду  раду Удружења,
 • решава и друга питања по овлашћењу Скупштине.