• СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА

Члан 24.

Скупштина Удружења је највиши орган и чине је сви чланови Удружења.

Чланове у Скупштини представљају делегати – представници територијалних центара Удружења.

Територијални центри Удружења бирају по једног делегата на сваких 10 чланова.

Број делегата Удружења за Скупштину се утврђује на основу уплаћене чланарине запоследњи квартал  пре одржавања изборне Скупштине .

Списак делегата утврђује се најкасније 24 сата пре почетка седнице Скупштине.

Седница скупштине може бити редовна, изборна и ванредна.

Редовна седница Скупштине Удружења одржава се најмање једанпут годишње.

Ванредна седница Скупштине Удружења мора се сазвати ако захтев за њено сазивање, у писаном облику, поднесе једна трећина чланова Удружења.

Ванредна седница Скупштине Удружења мора се одржати најкасније у року од 30 дана од дана подношења захтева за њено сазивање.

На начин рада и доношење одлука на ванредној седници Скупштине Удружења сходно се примењују одговарајуће одредбе овог Статута које се односе на редовну седницу Скупштине Удружења.

 

. Сазивање Скупштине удружења, начин рада и доношења одлука

Члан 25.

Седницу Скупштине сазива  Председник Удружења писаним

обавештењем о месту и времену одржавања Скупштине и предлогу Дневног

реда.

Скупштином председава и води је Председник Удружења.

Скупштина удружења може започети рад ако је на седници присутно више од половине делегата (кворум за рад).

Скупштина удружења може доносити пуноважне одлуке ако се за њу изјасни више од половине  присутних делегата.

Скупштина удружења своје одлуке на седници доноси јавним гласањем, изузев ако више од трећине присутних делегата  одлучи да се за поједина питања гласа тајно.

Одлуке донете на Скупштини обавезујуће су за чланове Удружења.

Рад Скупштине је јаван. Закључци са Скупштине се могу објавити у средствима јавног информисања.

Члан 26.

          Седница Скупштине Удружења започиње након избора Радног преседништва (Радног тела) Скупштине које чине:

 • Радно председништво од три члана (Председник Удружења и два члана)
 • Записничар, и
 • два Оверивача записника

Радно председништво утврђује кворум за рад и услове за почетак рада Скупштине.

 Надлежност Скупштине удружења

Члан 27.

Скупштина удружења:

 • усваја Статут удружења, и његове измене и допуне,
 • Усваја Пословник о раду Скупштине,
 • бира и разрешава Председника удружења
 • на предлог председника удружења,бира Заменика председника удружења;
 • поставља и разрешава Секретара удружења;
 • бира и разрешава чланове Извршног одбора Удружења,
 • бира и разрешава чланове Надзорног одбора Удружења,
 • разматра и усваја Годишњи извештај о раду,
 • разматра и усваја извештај о раду Извршног и Надзорног одбора,
 • разматра и усваја финансијски план и извештај о раду Удружења,
 • доноси одлуку о висини годишње чланарине,
 • разматра и доноси Правилник о додели признања и награда истакнутим члановима Удружења,
 • предлаже чланове Удружења за доделу друштвених признања
 • доноси одлуку о удруживању Удружења у савезе,
 • доноси одлуку о пословно-техничкој сарадњи удружења са другим организацијама и удружењима, као и са међународним организацијама,
 • доноси одлуку о статусним променама удружења и престанку рада удружења,
 • бира радно тело за одржавање Скупштине удружења и то: радно председништво, записничара и два оверивача записника,
 • одлучује и о другим питањима у складу са законом, овим Статутом Удружења и другим општим актима удржења.