Финансирање рада Удружења је регулисано законом, овим Статутом, одлукама Скупштине Удружења.

Финансијска средства за рад Удружења обезбеђују се од: чланарина, донатора и спонзора, помоћи предшколских установа, просветних и других институција, из других извора, у складу са законом. О свим материјано-финансијским питањима старају се Скупштина и Управни одбор Удружења.