ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА УДРУЖЕЊА СТРУЧНИХ САРАДНИКА И САРАДНИКА

ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ за радну 2011/2012. год.

ОБЛАСТ АКТИВНОСТ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
1.Програмирање и планирање 1.1.Израда Годишњег плана рада Удружења октобар 2011.
1.2.Израда месечних оперативних планова рада Удружења

 

Током године
1.3.Израда акционих планова рада Удружења по центрима

 

новембар 2011.
2.Организационо техничке припреме 2.1.Ажурирање базе података чланова Удружења

 

 

јануар 2012.

2.2.Израда сајта Установе

 

 

јануар 2012..

3. Стручно усавршавање 3.1.Организовање стручних скупова  на нивоу центара Београд, Нови Сад и Ниш Током године
3.2.Шести стручни сусрети Удружења стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије мај 2012.
4.Сарадња са стручним институцијама 4.1.Сарадња са Министарством просвете и науке/Сектор за предшколско васпитање и образовање Током године
4.2.Сарадња са Заводом за унапређивање образовања и васпитања

 

Током године
4.3.Сарадња са струковним удружењима у области предшколства (удружењима васпитача и медицинских сестара) Током године
4.4.Сарадња са  високошколским  установама у Нишу, Београду и Новом Саду Током године
5. Евалуација рада Удружења 5.1.Месечна  евалуација рада Удружења

 

Током године
5.2.Годишња евалуација рада Удружења

 

Август 2012.