Надзорни одбор има најмање три члана, најмање по једног из сваког Центра. Надзорни одбор се бира из редова чланова Скупштине Удружења. Мандат чланова Надзорног одбора траје три године уз могућност поновног избора. (прочитај више…)

Надзорни одбор има следеће надлежности:

  • контролише наменско и рационално коришћење средстава Удружења,
  • контролише материјално и финансијско пословање Удружења у складу са прописима и финансијским планом,
  • решава и друга питања по овлашћењу Скупштине.