На основу члана 138. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о програму свих облика рада стручног сарадника у предшколској установи

Члан 1.

Овим правилником утврђује се програм свих облика рада стручног сарадника у предшколској установи (у даљем тексту: програм рада стручног сарадника) и то: педагога, психолога, педагога за ликовно, музичко и физичко васпитање и логопеда.

Члан 2.

Програмом рада стручног сарадника из члана 1. овог правилника дефинишу се циљеви, принципи, заједничка подручја, односно области рада стручног сарадника и специфични послови различитих образовних профила стручних сарадника у предшколској установи.

Програм рада стручног сарадника из става 1. овог члана заснива се на уважавању принципа и циљева предшколског васпитања и образовања, односно специфичности остваривања стручних послова и задатака стручних сарадника у предшколској установи у складу са прописима којима се уређује предшколско васпитање и образовање.

Члан 3.

Програм рада стручних сарадника одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 4.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/12) у делу који се односи на облике рада стручних сарадника у предшколској установи.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику“.

Број 110-00-00095/2021-04

У Београду, 20. јула 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.

Прабилник се налази на линку:

http://pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=8896a286-647b-4d18-8193-a1b3a0075e7f&actid=975301&doctype=og

Објављен нови Правилник о програму свих облика рада стручног сарадника у предшколској установи