УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ САРАДНИКА И САРАДНИКА

 ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ

С Т А Т У Т

 

члан 1

Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије, у даљем тексту Удружење, је струковно, нестраначко, невладино и непрофитабилно удружење грађана који обављају послове стручних сарадника и сарадника у предшколским установама Србије. Удружење има своје правно лице које врши своју професионалну делатност под називом “ Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије“. Седиште Удружења је у Београду, Коперникова 12, Општина Палилула.

члан2

Чланови Удружења могу бити и стручни сарадници и сарадници који су обављали послове стручних сарадника и сарадника у предшколским установама Србије

 члан 3

Циљеви и задаци Удружења су:

 • афирмација професије стручног сарадникаи сарадника,
 • афирмација и унапређивање делатностипредшколског васпитања и образовања,
 • допринос стручном усавршавању својих чланова,
 • допринос професионалном развоју својих чланова,
 • да се стара о правовременом и потпуном информисању својих чланова о свим актуелним питањима професије и делатности,
 • да ради на јачању тимског приступа у професионалном раду,
 • да развија сарадњу са другим владиним и неваладиним организацијама,струковним удружењима и другим струковним удружењима која се баве васпитањем и образовањем,
 • да штити интересе стручних сарадника у предшколским установама

Остваривање циљева из става 1 овог члана је у области предшколског васпитања и образовањa.

члан 4

Удружење ради остваривања својих циљева може да обавља следеће делатности:

 • организује стручне скупове, семинаре, саветовања и друге облике стручног усавршавања у областима свог професионалног деловања,
 • уводи, креира, примењује,прати и вреднује предшколске васпитно образовне идруге програме и пројекте, покреће,подржава и реализује акциона и друга истраживања у области предшколског васпитања и образовања,
 • креира,публикује и преводи приручнике,часописе, брошуре, књиге за децу и одрасле,играчке , образовна средства и материјале,
 • у складу са законом,сарађује са научним и стручним институцијама,организацијама и удружењима у земљи и иностранству, која се баве истом и сличном делатношћу и имају сличне циљеве.

Наведене делатности Удружење може обављати само ради остваривања циљева из овог Статута, односно само за потребе својих чланова.

 члан 5

Удружење може ангажовати стручна лица за обављање послова ради остварења својих циљева,у складу са законом. Одлуке о ангажовању доноси Управни одбор Удружења.

 члан 6

Удружење има печат кружног облика речника 30 мм, текст на српском језику, ћирилицом исписан и који гласи: Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије. Лого је састављен од цртежа деце у полуелипсастом кругу која су повезана цртежом сунца. У полуелипсастом кругу исписан је текст:Удружење стручних сарадника и сарадника  предшколских установа Србије.

члан 7

Финансирање рада Удружења је регулисано законом, овим Статутом, одлукама Скупштине Удружења.

Финансијска средства за рад Удружења обезбеђују се од:

чланарина, донатора и спонзора, помоћи предшколских установа, просветних и других институција, из других извора, у складу са законом. О свим материјано -финансијским питањима старају се Скупштина и Управни одбор Удружења.

 

Чланство

члан 8

Чланом Удружења постаје се потписивањем приступнице. Пријем нових чланова обавља Управни одбор Удружења.

 члан 9

Права чланова Удружења су да:

 • учествују у активностима Удружења
 • да бирајуи буду бирани у органе Удружења,
 • да имају увид у рад органа Удружења, да траже и добију заштиту својих права у оквиру Удружења.

Обавезе чланова Удружења су.

 • да редовно плаћају чланарину
 • да поштују статут Удружења
 • да учествују у креирању делатности Удружења
 • да раде на остваривању његовог програма,
 • непосредно учествују у одлучивању на Скупштини Удружења.

члан 10

Својство члана Удружења престаје:

 • иступањем из чланства на лични захтев предат у писменој форми Управном одбору Удружења,
 • искључењем,
 • одлуком Управног одбора Удружења због неактивности или не- придржавања статута Удружења.
 • престанком рада Удружења.

 члан 11

Чланови Удружења су  организованио по територијалним центрима Удружења и то: “Центар Београд” који обухвата територију града Београда, “Центар Нови Сад,, који обухвата територију Војводине, и центар “Ниш”, који обухвата територију Србије без Београда

члан 12

Удружења може да буде члан других стручних организација и да успоставља посебне облике сарадње са другим организацијама и удружењима, као и међународним организацијама о чему одлучује Скупштина Удружења, односно Управни одбор по одобрењу Скупштине. О удруживању у међународне организације Удружења обавештава надлежни орган у складу са законом.

члан 13

Облици деловања Удружења су:

 • седнице,
 • радне групе по питањима одређених тема из области делатностиУдружења,
 • организовање стручних скупова,учешће на скуповима у организацији других стручних организација и институција у оквирима својих делатности,
 • писана и усмена комуникација са одговарајућим институцијама,
 • сарадња са средствима информисања.

члан 14

Финансирање рада Друштва је регулисано законом, овим Статутом, одлукама Скупштине Друштва. Финансијска средства за рад Друштва обезбеђују се од :

чланарина, донатора и спонзора, помоћи предшколских установа, просветних и других институција, из других извора, у складу са законом. О свим материјано финансијским питањима старају се Скупштина и Управни одбор Друштва.

 Органи Удружења

 члан 15

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.

 члан 16

Скупшина Удружења је највиши орган Удружења и чине је сви чланови Удружења.Скупштина своје одлуке доноси на  седници јавним гласањем, изузев ако више од трећине чланова одлучи да се гласа тајно. Седнице Скупштине одржавају се најмање једанпут годишње.

 члан 17

Скупштина Удружења доноси:

 • Статут Удружења, измене и допуне Статута
 • бира радна тела за одржавање Скупштине и то раднопредседништво,записничара и два оверивача записника,
 • бира председника Скупштине
 • бира стручног консултанта
 • бира Управни и Надзорни одбор Удружења
 • усваја годишњи финансијски извештај Удружења
 • разматра извештај о раду, одлуке о пословно техничкој сарадњи са другим организацијама и удружењима као и међународним организацијама,
 • одлучује о удруживању у Савезе
 • одлучује о статуснимпроменама Удружења и престанку рада Удружења
 • обавља и друге послове у складу са Законом о удружењима и овимСтатутом.

 члан 18

Седницу Скупштине сазива Председник Скупштине на сопствену иницијативу, иницијативу  Стручног консултанта, Управног одбора, Надзорног одбора или иницијативу једне трећине чланова Скупштине.

 члан 19

Скупштина доноси одлуке ако је присутно више од трећине  чланова, а одлука је пуноважна ако се за њу изјасни више од трећине присутних чланова.

члан 20

Председник Скупштине бира се из редова чланова Удружења на период од 3 године са могућношћу поновног  избора.

Председник преседава и води седницу  Скупштине.

Председник Скупштине представља Удружење, а у случају његове спречености Удружење представља Стручни косултант Удружења.

Разрешење  председника може бити покренуто:на сопствени захтев, о чему обавештава Скупшину писменим или усменим путем , на захтев више од трећине чланова Скупштине.

 члан 21

Надлежности Председника Скупштине

 • стара се о непосредној реализацији програма рада Удружења,
 • стара се о материјалном пословању Удружења,
 • стара се о законитости и јавности рада Удружења,
 • ради на остваривању задатака Удружења и извршавању одлука Скупштине,
 • координира радпредставника Центара,
 • припрема седнице Скупштине,
 • предлаже измене и допуне Статута Удружења
 • као и извештаје о раду Удружења,
 • решава и друга питања по овлашћењу Скупштине

 члан 22

Стручни консултант бира се из редова чланова Удружења на период од 1 године са могућношћу поновног  избора.

Стручни консултант  припрема и  организује стручне сусрете  Удружења, и друге стручне скупове, семинаре, саветовања и друге облике стручног усавршавања,

а у случају његове спречености  стручне сусрете , и друге  стручне скупове, семинаре, саветовања и друге облике стручног усавршавања припрема председник Удружења

Разрешење  стручног  консултанта  може бити покренуто: на сопствени захтев, о чему обавештава Скупшину писменим или усменим путем, на захтев више од трећине чланова Скупштине.

 члан 23

Надлежности Стручног консултанта су:

 • утврђује годишњи програм рада Друштва
 • уводи, креира, примењује,прати и вреднује предшколске васпитно образовне идруге програме и пројекте, покреће,подржава и реализује акциона и друга истраживања у области предшколског васпитања и образовања,
 • креира,публикује и преводи приручнике,часописе, брошуре, књиге за децу и одрасле,играчке, образовна средства и материјале,
 • координира стручнирадпредставника Центара,
 • предлаже измене и допуне статута Удружења
 • као и извештаје о стручном радураду Удружења,
 • решава и друга питања по овлашћењу Скупштине

 члан 24

Управни одбор је извршни орган Удружења и има 3 члана, а чине га по један представник сваког од  три Центра Удружења . Управни одбор се бира из редова чланова Скупштине. Мандат чланова Управног одбора траје три године уз могућност поновног избора.

 члан 25

Управни одбор из свог састава бира председника и заменика председника за сваку годину , тако да сви  представници Центара Удружења обављају ове функције у току свог мандата

 члан 26

Управни одбор ради у седницама. Седнице се одржавају по потреби.Управни одбор ради пуноправно и доноси одлуке ако је седници присутна сва три члана. ОдлукаУправног одбора је пуноправна ако је донешена једногласно.

 члан 27

Председник Управног одбора Друштва обавља следеће дужности:

непосредно брине о спровођењу одлука Скупштине и Управног одбора,

потписује општа и појединачна акта која доноси Управни одбор,

подноси  предлоге Програма рада,  врши и друге послове у складу са Статутом и одлукама Скупштине удружења.

 члан 28

Заменик председника Управног одбора Друштва замењује председника у његовом одсуству и обавља и друге послове за које га председник овласти.

 члан 29

Председник Центра  Удружења бира се из редова чланова Удружења на период од 3 године са могућношћу поновног  избора.

Председник Центра  Удружења  бира тим од чланова  Центра и  организује радудружења у Центру, а у случају његове спречености   рад центра организује заменик изабран на седници тима  из  редова његовог тима

Разрешење Председник Центра  Удружења може бити покренуто: на сопствени захтев, о чему обавештава  председника Скупшине писменим или усменим путем, на захтев више од трећине чланова Центра.

 члан 30

Председник Центра  Удружења обавља следеће дужности:

 • непосредно брине о спровођењу одлука Скупштине и Управног одборау Центру
 • остварује сарадњу са друштвеним организацијама ,заједницима удружењима грађана, фондовима и свим другим правним лицима на територији свог Центра
 • Сарађује са стручним координатором
 • стара сезаконитости и јавности рада Центра,
 • подноси предлоге Програма рада
 • као и извештаје о раду Центра,
 • врши и друге послове у складу са Статутом и одлукама Управног одбора

 члан 31

Надзорни одбор има најмање три члана, најмање по једног из сваког Центра.Надзорни одбор се бира из редова чланова Скупштине Удружења, Мандат чланова Надзорног одбора траје три године уз могућност поновног избора.

члан 32

Надзорни одбор из свог састава бира председника.

 члан 33

Надзорни одбор има следеће надлежности:

 • контролише наменско и рационално коришћење средстава Удружења,
 • контролише материјално и финансијско пословање Удружења у складу са прописима и финансијским планом,
 • решава и друга питања по овлашћењу Скупштине.

 члан 34

Председник Надзорног одбора обавља следеће дужности:

 • сазива и води седнице Надзорног одбора,
 • подноси извештај о материјалном пословању Удружења на усвајање Скупштини најмање једанпут годишње
 • врши и друге послове у складу са Статутом и одлукама Скупштине.

члан 35

Надзорни одбор ради у седницама. Седнице се одржавају по потреби. Надзорни одбор ради и пуноправно доноси одлуке ако је присута већина чланова Надзорног одбора.

 

Јавност у раду и престанак рада

члан 36

Удружење  ради јавно. Јавност у раду обезбеђује јавношћу свих својих скупова , извештајима и записницима, издавањем публикација, преко сајта Удружења, саопштењима за штампу и другим начинима који су у складу са законом.

члан 37

Удружење престаје са радом у следећим случајевима: на основу одлуке више од половине чланова Скупштине Удружења, ако се Удружењу забрани рад сходно закону од стране надлежних органа,

члан 38

Имовина Удружења по престанку рада Удружења се преноси у власништво хуманитарне организације за коју се определи више од половине чланова Удружења.

 

У Београду, 17. априла 2011 год .
Председник скупштине Удружења Драгана Чикош ср.