РАДИОНИЦЕ „МАЛЦИ ЗНАЛЦИ“ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ КАО ОСНОВ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ПОВЕЗАНОСТИ

Aпстракт: Циљ рада је приказивање радионица „Малци зналци“ које подстичу целовити развој деце и пружају подршку деци и породици пре васпитно-образовног програма и програма у години пред полазак у школу. Радионице у нашој Предшколској установи „Ђурђевдан“ Крагујевац могу да похађају деца из градских и руралних подручја узраста од 3 до 5,5 година која нису у систему предшколског васпитања и образовања. Радионице „Малци зналци“ се у Предшколској установи „Ђурђевдан“ Крагујевац реализују већ шест година на иницијативу родитеља из руралних подручја. Број заинтересоване деце је сваке године постајао већи и потребе за радионицама су се прошириле и на друге локације. Сходно томе првобитан број локација је био око пет, док je данас тај број знатно већи. 

Кључне речи: креативна игра, подршка одраслих у игри, каоуторски простор, „говор маште“ 

Циљ рада је приказивање радионица „Малци зналци“ које подстичу целовити развој деце и пружају подршку деци и породици пре васпитно-образовног програма и програма у години пред полазак у школу. Радионице у нашој Предшколској установи „Ђурђевдан“ Крагујевац могу да похађају деца из градских и руралних подручја узраста од 3 до 5,5 година која нису у систему предшколског васпитања и образовања. 

Радионице „Малци зналци“ се у Предшколској установи „Ђурђевдан“ Крагујевац реализују већ шест година на иницијативу родитеља из руралних подручја. Број заинтересоване деце је сваке године постајао већи и потребе за радионицама су се прошириле и на друге локације. Сходно томе првобитан број локација је био око пет, док je данас тај број знатно већи. 

Како би се пружила адекватна подршка деци и породицама, Тим за подршку социјалној инклузији деце у систему предшколског васпитања и образовања је уврстио још једну од активности Тима а то је пружање подршке практичаркама у реализацији ових радионица. 

Стручне сараднице, педагошкиња и психолошкиња дају свој допринос у периоду транзиције деце из породице у групу деце (радионице), родитељима кроз саветодавне разговоре који се односе на важност укључивања деце у систем предшколског васпитања и образовања. Један од изазова током реализације радионица, био је отпор васпитачица, зато што нису имале додатну сатисфакцију како кроз материјална тако и кроз нематеријална средства. Током разговора пружена им је подршка како од нас тако и од директорке кроз уважавање, отворену комуникацију, конкретне акције у циљу промене. Ради квалитетније реализације радионица, стручне сараднице посматрају, ослушкују, бележе, постављају питања и покрећу дијалог са васпитачицама и развијају програм.

У наредном периоду са васпитачицама, развијати и критички преиспитивати различите стратегије праћења, вредновања васпитно-образовног програма, као и одрживост програма.

Поред наведеног подршка се пружа реализаторкама радионица и чланицама Тима за подршку социјалној инклузији деце у систему предшколског васпитања како би унапредиле своје компетенције. На почетку радионица стручне сараднице размењују информације са родитељима о начинима прилогођавања услова и рада за децу која имају  потребу за додатном образовном подршком. Кроз стручна знања из одређене области у функцији подршке добробити детета и грађења квалитета реалног програма, стручне сараднице подстичу васпитаче на критичко преиспитивање културе и структуре вртића кроз конструктивну размену и конкретне акције у циљу промене. Практичарке уважавању права деце на активно учешће у образовању кроз усмереност на добробит детета и подршку његовим потенцијалима. Континуирано иницирају, договарају се  и реализује различите видове размене са васпитачицама (боравак у групи, састанци, онлајн комуникација…). Истичу значај, иницирају и стварају услове за остваривање активности заједничког учешћа деце и одраслих у и изван предшколске установе. Осмишљавају у сарадњи са васпитачицама различите начине коришћења педагошке документације у циљу покретања дијалога са децом, породицом и васпитачицама.

Сходно томе реализују се различити начини пружања подршке родитељима у јачању њихових родитељских компетенција.

Тим за подршку социјалној инклузији деце у систему предшколског васпитања учествује у мапирању нових локација за реализацију радионица, прати транзицију деце и процес укључивање деце у развијање реалног програма.

Чланице овог Тима су представнице шест радних јединица које добијају информације од практичара који  реализују радионице Малци зналци. 

Радионице се одржавају од 1. октобра до 31. маја два пута недељно у трајању од два сата. Током ове радне године укључено је четрдесеттроје деце на седамнаест локација. Најчешће,  укључивање нове деце, спроводе васпитачице које годинама раде у групама у години пред полазак у школу у трајању од 4 сата, које знају да ли има потенцијала за укључивањем  нове деце (сиблинзи и деца из непосредног окружења).

Сваке радне године промоција локација на којима се реализују радионице „Малци зналци“ врши  се путем фејсбук  странице, сајта Установе, путем постера који су постављени на основним школама, вртићима, месним заједницама.  У радној 2022/2023. години први пут је промоција радионица презентована на Сајму родитељства који је посетило више од 400 родитеља и деце. Сајам родитељства је био одлична прилика за промоцију радионица  јер је то био шести Сајам родитељства организован у Србији у оквиру пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ које је организовало Министарство просвете уз подршку Светске Банке и града Крагујевца.

Поред наведеног најефикаснија промоција је од стране задовољних родитеља чија деца похађају радионице. 

Начин рада у радионицама „Малци зналци“ се након периода транзиција реализује кроз процес укључивања деце у развијање реалног програма. 

Отворена игра заступљена је на почетку боравка деце како би упознали простор и материјале. Васпитачице  прате игру деце и теже да разумеју контекст игре кроз праћење реакција и идеје деце и на тај начин деца граде групни идентитет и односе, истражују и реконструишу значење. Родитељи се лично позивају у игру и имају помоћ и подршку васпитача или других родитеља за такво учешће (Pavlović-Breneselović, 2015). Такође, велика подршка су старија браћа или сестре као и деца из непосредног социјалног окружења. 

Након периода транзиције деца имају прилику да се друже са другом децом, да се укључују у заједничке пројекте, да проширују своја знања, своју креативност. Деца истражују, експериментишу, испитују, а што је најважније деца се играју и активно креирају своја сазнања. Уче да разумеју туђе становиште, да се договарају, преговарају и развијају заједничке идеје. Организују се социјалне активности које пружају могућност дружења и развијања односа између самих породица и између родитеља и практичара (излети, шетње, посета биоскопу и другим културним догађајима) (Pravilnik o osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, 2018).

Деца која бораве у групи пред полазак у школу у трајању од 4 сата заједно са децом која су на радионицама развијају осећање припадања, прихваћености, осећање емпатије и моралности. Затим, подстицани су да помажу једни другима током активности, игре и у животним ситуацијама. Као и уважавањем различитости и подршком деци да разумеју и уважавају исте. Родитељи чија деца похађају радионице „Малци зналци“ су активни учесници Предшколске установе и имају прилике да добију здравствене и педагошко психолошких савете. 

Извештавање о радионица „Малци зналци“ васпитачице евидентирају у свескама два пута недељно, а извештај на месечном нивоу прослеђују координаторки Тима за подршку социјалној инклузији у систему предшколског васпитања. Годишњи извештај о остваривању радионица је саставни део Годишњег извештаја о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац.

Током ранијих година у периоду од октобра до новембра допринос стручних сарадника се огледао у пружању подршке деци током периода транзиције.

Једна од активности стручних сарадница, педагошкиње и психолошкиње је анализа евалуационих упитника који имају за циљ да испитају задовољство, потребе и предлоге родитеља за унапређивање радионица „Малци знали“. 

Подршку практичарима дале смо кроз подручје Компетентност за сарадњу и заједништво са развијањем осећаја заједништва, подржавањем и стварањем прилика у којима васпитачи и други запослени међусобно сарађују. Затим, активну улогу Тиму за подршку социјалној инклузији у систему предшколског васпитања и образовања засновале смо на принципима тимског рада, као и на сензибилизацији практичара за  потребе породица и деце кроз преиспитивање професионалних знања, очекивања и стереотипа и разумевању перспективе породице. Пружале смо подршку породицама у осетљивим периодима и у складу са њиховим специфичностима. 

Највећа подршка стручним сарадницама биле су директорка Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац, помоћница директорке за педагошки рад, чланице Тима за подршку социјалној инклузији деце у систему предшколског васпитања и образовања, и представници локалне заједнице (Фото Сони).

Закључак

– Деца која бораве на радионицама имају лакшу транзицију у години пред полазак у школу у полудневном трајању 

– Након анализе упитника који су попуњавали родитељи уважиле смо њихове потребе и имплементирали у план рада Тима 

– У наредном периоду организоваћемо радионице које ће бити дуже, чешће на више локација 

– Даљи развој унапређивања рада установе сагледаваћемо на основу критичке анализе рада утврђених капацитета и потреба

Литература

Pravilnik o Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja (2018). Sluzbeni glasnik Republike Srbije,br.16/2018. Pavlović-Breneselović, D (2015). Gde stanuje kvalitet.Knjiga 2. Istraživanje sa decom prakse dečijeg vrtića. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Снежана Малбашић, МА педагог, ПУ „Ђурђевдан“, Крагујевац
Aлександра Пајевић, МА психолог, ПУ „Ђурђевдан“, Крагујевац

У сусрет шеснаестим стручним сусретима