Друштво стручних сарадника предшколских установа Србије је основано 23. априла 2004. године. Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије је назив који је усвојен 14. априла 2011. год.

О УДРУЖЕЊУ

Удружење стручних сарадника  и сарадника предшколских установа Србије је струковно, нестраначко, невладино и непрофитно удружење грађана који обављају послове стручних сарадника (педагози, психолози, логопеди и др.) и сарадника у предшколским установама Србије.

Циљеви и задаци Удружења су:

 •  афирмација професије стручног сарадника и сарадника,
 •  афирмација и унапређивање делатности предшколског васпитања и образовања,
 •  допринос стручном усавршавању својих чланова,
 •  допринос професионалном развоју својих чланова,
 •  старање о правовременом и потпуном информисању својих чланова о свим актуелним питањима професије и делатности,
 •  развијање  сарадње са другим владиним и неваладиним организацијама, струковним удружењима и другим струковним удружењима која се баве васпитањем и образовањем,
 •  заштита професионалних интереса стручних сарадника и сарадника у предшколским установама.

Удружење ради остваривања својих циљева може да обавља следеће делатности:

 • организује стручне скупове, семинаре, студијска путовања саветовања и друге облике стручног усавршавања у областима свог професионалног деловања,
 • предлаже, креира, примењује, прати и вреднује предшколске васпитно -образовне и  друге програме и пројекте,
 • покреће, подржава, реализује и вреднује акциона и друга истраживања и пројекте у области предшколског васпитања и образовања,
 • креира,  публикује и преводи приручнике, часописе, брошуре, књиге за децу и одрасле, играчке, образовна средства и материјале,
 • ради на јачању тимског приступа у професионалном раду
 • у складу са законом, сарађује са научним и стручним институцијама, организацијама и удружењима у земљи и иностранству, која се баве истом и сличном делатношћу и имају сличне циљеве.

Наведене делатности Удружење може обављати само ради остваривања циљева из овог Статута, односно само за потребе својих чланова.

Чланство

Чланом Удружења постаје се потписивањем приступнице. Пријем нових чланова обавља Управни одбор Удружења. Чланови Удружења су организовани по територијалним центрима Удружења и то: „Центар Београд” који обухвата  Школске управе Београд, Пожаревац и Ваљево; “Центар Војводина“, који обухвата Школске управе Нови Сад, Сомбор и Зрењанин; центар „Крагујевац“ који обухвата Школске управе Крагујевац, Краљево, Чачак, Ужице, Јагодина, Нови Пазар и Косовска Митровица и центар “Ниш”, који обухвата Школске управе Ниш, Лесковац, Зајечар, Крушевац и Ранилуг. Седиште Удружења је у Београду, у улици: Пожешка 28, општина Чукарица.Чланови Удружења могу бити и стручни сарадници и сарадници који су обављали послове стручних сарадника и сарадника у предшколским установама Србије,  а сада раде друге послове или су у пензији.