ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ У ВРТИЋУ И „РАЗИГРАНО РОДИТЕЉСТВО“ – ДОДАТНИ ПРОГРАМИ КАО БАЗА РАЗВОЈА КОМПЕТЕНЦИЈА СТРУЧНОГ САРАДНИКА

Апстракт: Са основама програма „Године узлета“ долази до преиспитивања праксе и великих промена у домену рада педагога за ликовно васпитање. Као практичар, доживела сам интензивно промену у начину рада (ликовне радионице са децом, васпитачима и родитељима,  један од најчешћих облика рада у пракси пре „ Година узлета“, губе смисленост и не могу се у истом облику имплементирати у рад). Прошла сам кроз велика преиспитивања (самостално и са колективом) и укључивање креативних капацитета да „осмислим“ ( дефинишем смисао) своју/ој улогу/зи, а опет задржим аутономију која  ми је, на личном плану најзначајнија потреба. У промишљању, значајну улогу је заузело дефинисање вредности које су ми важне. Као основне вредности појављују се доступност предшколског васпитања и образовања, уважавање примарне улоге породице у васпитању на раном узрасту, а затим и „ колективно власништво над променом и колективни професионализам.

 Кључне речи: додатни програми, подршка заједнице, већи обухват, заједничко разумевање

Увод

Преиспитивањем праксе долазимо до закључка да је неопходно покретање додатног програма у установи, за децу која не похађају вртић. Истовремено, добијамо позив за пријављивање наше локалне самоуправе у програм Подстицајно родитељство. Иницирамо пријављивање наше локалне самоуправе за пројекат, уз подршку директорке установе и ликовни програм реализујемо у оквиру пројекта. Реализатори програма су педагог за ликовно васпитање и сарадник за унапређење превентивне здравствене заштите, што даје ширину у облицима подршке деци и родитељима.

Да бисмо подржали специфичности кључних образовних компетенције за целоживотно учење у предшколском васпитању и образовању ,животно окружење детета и локална заједница морају бити  место учења и партиципације деце. У циљу квалитетног ликовног васпитања, могућност упознавања деце са широким опсегом визуелног стваралаштва је кључна и у том смислу културне институције и садржаји које оне могу да понуде, изузетно су важан ресурс. Путем ликовних медија, дете преноси своју слику о свету који га окружује, свом односу према себи и према другима. Због свега наведеног, визуелни израз детета, има велики значај у истраживању психолошког развоја детета и развијању његових потенцијала, а ликовни програм показује се као изузетно подобан и за развој родитељских компетенција.

Разрада

Програм „ Визуелне уметности у вртићу“  је усклађен са законским и програмским оквиром предшколског васпитања и образовања у Србији. Укључује децу која нису у систему васпитања и образовања, једном недељно у трајању од 2 сата. Децу смо мапирали у односу на листу чекања и путем медија и друштвених мрежа. Током реализације радионицама прикључивали су се и родитељи који су за програм чули на местима окупљања у локалној заједници. Програм је похађало и дете из групе пред полазак у школу, које је имало тешку адаптацију, а ово је био начин да се заједно са породицом ( радионицама присуствују и брат, мајка, отац, деда или баба), адаптира на средину.

Кроз ликовни програм се подстиче заједничка игра деце и родитеља и користе прилике у заједничким активностима за моделовање понашања и усвајање одговарајућих вештина. Родитељи деце која не похађају вртић на овај начин добијају подршку стручњака из области предшколског васпитања и образовања. Током реализације програма, успели смо да са родитељима одвикнемо дете од 3,5 година од варалице и помагали смо транзицију деце из породице у вртић.

Програм је реализован  у холу вртића Шећерко. Оформљене су просторне целине за:  визуелне уметности, за скривање и осамљивање, за конструисање и сензорна  просторна целина. Деца из програма бораве у вртићу у време када су и корисници услуга у објекту. Деца сарађују и размењују искуства из различитих пројеката. 

Један догађај покреће преиспитивање наше праксе кроз састанке ( формалне и неформалне) са колективом и анализирање тренутне културе и структуре вртића. На Колегијуму установе главни васпитач објекта, након састанка са запосленима даје предлог да се програм реализује у поподневним часовима. У вртићу разговарамо на ову тему и покрећу се бројна питања. Kакву поруку ми као установа шаљемо родитељима и деци ако их пребацимо у термин када нема никога у вртићу? Да ли би такав чин био инклузиван? Закључак ових промишљања је да је оно чему тежимо као установа инклузивна пракса и развијање партнерских односа са породицом. Ова заједничка промишљања дала су нам могућност да дођемо и до заједничког разумевања и преиспитивања културе вртића. 

Програмом смо скренули пажњу  оснивачу о важности повећања капацитета установе и потреби за већим бројем соба и запослених у установи и Стратегијом развоја општине Ћуприја планирано је проширење и реконструкција вртића.

Кроз програм  реализован je  пројекат „ Уметност широм света“. Израђени су и радови за учешће на ликовном конкурсу у организацији Савеза удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, на којем је наш групни рад освојио награду. Oстварена је сарадња са Домом здравља Народном библиотеком „ Душан Матић“ и музејем Хореум Марги Равно у оквиру истраживања теме пројекта. Ликовни програм укључује и посете изложбама ликовних радова, упознавање са стваралаштвом уметника из целог света и упознавање са различитим културама. Кроз подршку дечјем ликовном стваралаштву развијамо компетенције за целоживотно учење. Од радионица које су биле унапред осмишљене за сву децу, долазимо до флексибилности за сваку групу и свако дете. Музеј постаје место за истраживање, али и место пуно провокација за даљи рад.  

Током године дистрибуирани су флајери и плакати са тематиком важности ликовних активности за општи развој деце, као и о важности читања са децом. Обука за програм „ Разиграно родитељство“ је била од великог значаја у осмишљавању штампаних и видео материјала за родитеље. 

Закључак

Лични професионални развој и стручно усавршавање нам даје почетну позицију у осмишљавању и успешној рефлексији/саморефлексији праксе. Кроз сарадњу различитих профила пружамо целовитост васпитања и образовања.

Додатни програми које реализују стручњаци у предшколским установама омогућавају доступност предшколског васпитања и образовања свој деци повећањем обухвата деце из локалне заједнице. Програмом препознајемо и уважавамо примарну улогу и значај родитеља и породице у васпитању на раном узрасту. Повезали смо различите породице и створили заједницу као подршку свакодневном функционисању породице у локалној заједници.

Родитељи су у разговорима са координаторима и путем гугл анкете изразили мишљење да је потребно интензивирати радионице на бар 2 пута недељно и да се реализују радионице за децу која похађају вртић у поподневним часовима.

Локална заједница је постала место учења и партиципације деце ( Компетентност за развијање квалитета реалног програма). Кроз сарадњу са културним институцијама, деца су нашла одговоре на питања о различитим културама и проширила мрежу подршке у целоживотном учењу. Деца препознају улогу културних институција и њихових запослених у истраживању питања до којих смо дошли кроз рад на пројекту „ Уметност света“. Деца и родитељи су кроз програм остварили и право деце на бесплатно учлањење у Народну библиотеку.

Снимком групе деце која похађају програм, закључујемо да су у групи присутна деца различитог узраста и социјалног статуса. Поједина деца припадају осетљивим категоријама, имају различите навике и моделе узора у породици, као и различите темпераменте и начине реаговања. Програм нам тако пружа могућност да сагледамо различите породице и пружимо им подршку у развијању родитељских вештина, насупрот досадашњем сагледавању породице као хомогенe групe. 

Неприхватање запослених може се превазићи само уз заједничко разумевање циљева програма и наше улоге као практичара кроз радионице са запосленима, чиме ћемо остварити колективно власништво над променом и колективни професионализам. 

Литература

Pravilnik o osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja (2019). Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik, broj 16/2018. Pravilnik o standardima kompetencija za profesiju stručnog saradnika u predškolskoj ustanovi i njegovog profesionalnog razvoja „Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, broj 3 od 13. aprila 2021.

Александра Вујичић – педагог за ликовно васпитање, ПУ „Дечја радост“ Ћуприја

У сусрет шеснаестим стручним сусретима